phone_nz.png au_contact.png

Search

SafeSmart Access NZ

Standard Aluminium Deck

Tubular
Item Code  Item Description  Length (m)  Weight (kg)
450.157 Alu Deck to fit Tubular Ledger  1.57  15.7
450.207 Alu Deck to fit Tubular Ledger  2.07  19.0
450.257 Alu Deck to fit Tubular Ledger  2.57  23.2
450.307  Alu Deck to fit Tubular Ledger  3.07  27.4
alu deck

U Transom

Super-strong, zinc plated steel hooks fit standard U Transoms

Item Code  Item Description  Length (m)  Weight (kg)
455.157 Alu Transom Deck to fit U Transom  1.57  15.7
455.207 Alu Transom Deck to fit U Transom  2.07  19.0
455.257 Alu Transom Deck to fit U Transom  2.57  23.2
455.307 Alu Transom Deck to fit U Transom  3.07  27.4